Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Základné údaje

 

Kontaktné údaje:

 

názov spoločnosti:    OXYGENIC s.r.o.

sídlo spoločnosti:      Zahradní 396,Jinočany - Praha Západ, 25225

 

IČO:       28938593

DIČ:   CZ28938593

 

mail:      info@vybavenie-gastronomie.sk         

tel.:       +421 650 822 881

 

Na emaily odpovedáme spravidla v lehote do 2 pracovných dní.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C 154407.

 

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.vybavenie-gastronomie.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na požiadanie. To odporúčame vykonať buď emailom alebo telefonicky pred vykonaním samotnej objednávky. Informácie o tovare a cene uvádzané dodávateľom sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť dodávateľa uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Pri objednávaní si zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú súčasťou týchto podmienok.

Pred odoslaním objednávky bude objednávacím systémom vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Objednávka tovaru je záväzná, respektíve kúpna zmluva je uzavretá okamihom odoslania potvrdzujúceho e-mailu s priloženou objednávkou dodávateľom späť zákazníkovi.

Zákazník uskutočnením záväznej objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, zároveň potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

Nákresy, farby, váha a rozmery výrobkov (tovaru) uvedené v katalógoch, či na internetových strankách www.vybavenie-gastronomie.sk sú len informatívne, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

3. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné bezplatne zrušiť alebo zmeniť pred jej potvrdením dodávateľom, resp. pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Potom je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa nižšie uvedených podmienok alebo na základe dohody dodávateľa a zákazníka. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť, napr. že tovar sa už nevyrába.

 

4. Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho typu, dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, zvyčajne v rozmedzí do 2 dní - 12 týždňov podľa typu tovaru a výrobcu od záväzného potvrdenia objednávky, pokiaľ zo záväzného potvrdenia objednávky nevyplýva lehota iná. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, dodávateľom nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú dodávateľom ovplyvniť. Toto platí aj v prípade, ak tieto okolnosti nastanú u dodávateľov dodávateľa. V tomto prípade je uplatnenie finančných nárokov z dôvodu omeškania voči dodávateľovi vylúčené. Priame škody vzniknuté z dôvodu omeškania dodania tovaru zavineného dodávateľom, je možné uplatniť len do výšky hodnoty tovaru v omeškaní.5. Spôsob dodania tovaru, ceny dopravy, osobný odber a montáž

 

a) Ceny dopravy a možnosti doručenia

  • Pri nákupe tovaru sa výška ceny dopravy odvíja od súčtu hmotností Vami objednaného tovaru
  • V prípade dobierky je k cene dopravy pripočítaná aj čiastka dobierkového 1,81 € s DPH


Na prepravu tovaru dodávateľ využíva služby prepravných spoločností GLS, TopTrans a PPL. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť spôsob prepravy vzhľadom na objednané množstvo a charakter tovaru.


Doručenie zásielky je bežne kamkoľvek po Českej republike v pracovné dni do 24 hodín od naloženia a na Slovensko v pracovné dni do 48 hodín od naloženia. Zároveň je zákazníkovi zaslaný email s informáciou o odoslaní zásielky a predpokladaným dátumom doručenia.

 

Cenník dopravy po SR prepravnou službou PPL, GLS a TopTrans

 

    Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH

0 - 5 kg

8,92 €

5,1 - 15 kg

15,69 €

15,1 - 30 kg

23,30 €

30,1 - 50 kg

32,30 €

50,1 - 75 kg

42,13 €

75,1 - 100 kg

50,64 €

100,1 - 150 kg

67,22 €

150,1 a více

83,80 €


Doprava do ostatných krajín je zaistená individuálne na základe dohody so zákazníkom.


Upozornenie - pri preberaní zásielky dbajte prosím na nasledujúce pokyny:


Venujte mimoriadnu pozornosť vonkajšiemu vzhľadu balenia, tzn. povrchu kartónu, ochrannej páske a všetkým, i drobným porušeniam a trhlinám, obzvlášť prierazom kartónu a deformáciám na rohu balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy a tým aj možný vznik škody na tovare vnútri balíka. Ak narazíte pri kontrole na akýkoľvek spomínaný či podobný ukazovateľ toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, či možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť pred potvrdením prepravného listu vodičovi. Trvajte na spísaní reklamačného protokolu, event. potvrdenom zázname o stave, v akom bol balík doručený a o prípadných ďalších poškodeniach. Týmto konaním zaistíte ľahšie riešenie prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizujete vznik možných škôd. Zákazník musí informovať dodávateľa SMS správou alebo e-mailom o zistenej vade najneskôr do 24h po prevzatí tovaru.

 

b) Osobný odber

Osobný odber nie je možný
 

Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, v rámci vyplnenia objednávky na www.vybavenie-gastronomie.sk. Pokiaľ v dohodnutý termín dodania nie je možné z objektívnych dôvodov na strane zákazníka tovar dodať, dodávateľ uskladní tovar na svoj sklad a všetky náklady na skladovanie budú účtované zákazníkovi v skutočnej výške, ak sa obe strany vopred písomne nedohodnú inak. Dodávateľ je v takom prípade oprávnený požadovať poplatok za vynaložené náklady na uskladnenie a náklady za samotné uskladnenie vo výške 1,51 € (slovom: štyridsať českých korún) za 1m2 / položku / deň uskladnenia a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade objednávok prevyšujúcich hodnotou 1887 €, poskytne dodávateľ skladovanie zadarmo po dobu max. 14 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

Pokiaľ dôjde k uskladneniu dodaného tovaru v mieste plnenia a je znemožnená bez zavinenia dodávateľa jeho inštalácia, považuje sa toto za riadne dodanie a zákazník je povinný tovar kvantitatívne skontrolovať a prevziať, ak sa obe strany nedohodnú inak. Tým nie je dotknutý akýkoľvek nárok vyplývajúci z reklamačného konania.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci zakúpený tovar neprevezme do 21 dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve, príp. kedy bol písomne, telefonicky alebo faxom na odber dodávateľom vyzvaný (ďalej len neodobraný tovar), môže dodávateľ od kúpnej zmluvy odstúpiť a tento tovar predať inej osobe. Kupujúcemu potom v dôsledku takej skutočnosti nevznikajú žiadne nároky na náhradu škody. Písomné odstúpenie musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Za neodobraný tovar po odstúpení od zmluvy zo strany dodávateľa je dodávateľ oprávnený fakturovať kupujúcemu paušalizovaný nárok na náhradu spôsobenej škody vo výške až 50% vo vzťahu k cene neodobratého tovaru.

V prípade, že došlo k následnému odberu neodobratého tovaru a dodávateľ doteraz nevyužil právo odstúpenia, je dodávateľ oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty tohto tovaru za každý deň omeškania presahujúci prvých 14 dní omeškania.

Výsledný daňový doklad dodávateľ vystaví a zašle kupujúcemu e-mailom do 14 dní od prevzatia tovaru.

Zmluvné pokuty sú splatné dňom doručenia faktúry a môžu sa započítať oproti prijatej zálohe a/alebo oproti inému získanému plneniu od kupujúceho.

 

c) Montáž

 

Pokiaľ nie je stanovené inak, cena tovaru nezahŕňa vykladanie tovaru, štandardné vynesenie tovaru, sťahovanie tovaru, manipuláciu s tovarom, montáž tovaru, odvoz a likvidáciu odpadov. Náklady na tieto činnosti tvoria samostatnú položku ponuky.

Štandardným vynesením tovaru sa rozumie ručné vynesenie tovaru do váhy 100 kg do výšky max. 4NP, eventuálne vyvezenie výťahom bez obmedzenia NP. Neštandardným vynesením sa rozumie najmä nutnosť využitia zdvižnej plošiny, žeriavu, či vynesenie do výšky väčšej ako 4NP. Takéto prípady sú predmetom samostatnej ponuky.

 

7. Spôsob uhradenia ceny za tovar                

 

Dodávateľ ponúka kupujúcemu tieto možnosti platby:

 

1) Dobierkou na mieste odovzdania prostredníctvom zásielkovej služby

 

2) Platba prevodom, kedy čiastka bude dodávateľovi poukázaná vopred na účet pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

 

Záloha vo výške 50% z konečnej sumy objednaného tovaru bez DPH môže vyžadovaná v nasledujúcich prípadoch:

  • ak je objednaný tovar upravovaný na prianie zákazníka
  • ak celková suma objednávky presahuje 378 € vrátane DPH
  • Pre prípad, že nebude kúpna cena riadne a včas zaplatená, môže predávajúci po kupujúcim požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% dlžnej sumy za každý deň omeškania platby. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho práva na náhradu vzniknutej ujmy.

Zvyšnú časť uhradí zákazník štandardnými formami, pozri vyššie uvedené platobné podmienky.

 

Daňový doklad dodávateľ spravidla zasiela len elektronicky, ak sa dodávateľ a zákazník vopred nedohodnú inak. Ten po vytlačení spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu, ktorý možno evidovať a účtovať podľa platných zákonov. Elektronický spôsob zasielania daňových dokladov je plne akceptovaný všetkými finančnými úradmi v Českej republike, šetrí náklady na strane dodávateľa i zákazníka, hlavne však naše životné prostredie. Z vyššie uvedených dôvodov už klasickú papierovú faktúru štandardne neposielame.

 Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy a sú zaistené individuálne na prianie zákazníka.

 

8. Výmena tovaru

Výmena tovaru je možná iba z dôvodu doručenia nesprávneho, poškodeného alebo nekompletného tovaru.

Zákazník musí informovať dodávateľa telefonicky alebo e-mailom o zistenej vade najneskôr do 24h po prevzatí tovaru.

Zákazník odošle tovar späť dodávateľovi (pozri rovnaký postup prípravy balíka pre odoslanie ako pri reklamácii v bode 10).

Poštovné za novú expedíciu hradí dodávateľ.


9. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy 
     

9.1. Zákazník ako spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

 

9.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 9.1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má zákazník spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár poskytovaný dodávateľom, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník zasielať okrem iného na adresu prevádzky dodávateľa alebo na adresu elektronickej pošty dodávateľa info@vybavenie-gastronomie.sk.

 

9.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 9.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť dodávateľovi vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy dodávateľa. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, nesie zákazník náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 

9.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 9.2 obchodných podmienok vráti dodávateľ peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich dodávateľ od kupujúceho prijal. Dodávateľ je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom či iným spôsobom, ak s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie náklady. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar dodávateľovi odoslal.

 

9.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

 

9.6. Do doby prevzatia tovaru zákazníkom je dodávateľ oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti zákazníkovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený zákazníkom.

 

9.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a zákazník je povinný spolu s tovarom dodávateľovi vrátiť aj poskytnutý darček.

 

9.8. Ak nie je zákazník spotrebiteľom a dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a dodávateľom a dodávateľ zadá výrobu tovaru objednaného zákazníkom u výrobcu, a to na základe uhradenia zálohy či celej kúpnej ceny za tovar, je zákazník povinný takýto tovar podľa kúpnej zmluvy prevziať.


K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 


10. Reklamácia

 

Záručná doba a záručný list

 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

 

Záručná doba je 24 mesiacov. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

 

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená Občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do ČR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

 

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

 


Postup reklamácie

 

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.vybavenie-gastronomie.sk, dodávateľ odporúča vyplniť formulár v prílohe "reklamácie", kde uvedie najmä typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady. Do dvoch pracovných dní budú zákazníkovi zaslané informácie o ďalšom postupe. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli dodávateľmi zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

 

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Odporúčame vždy zásielku pred odoslaním vyfotiť a fotografie nám zaslať, aby sme predišli prípadným problémom pri reklamácii poškodeného tovaru pri doprave. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad o tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá zákazník nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa).

 

Záruku je treba vždy uplatniť u dodávateľa písomne poštou alebo e-mailom a jednoznačne určiť k akému tovaru sa vzťahuje (uvedenie čísla faktúry/ dodacieho listu, kódu tovaru, popis vady, fotografie). Záruka sa vzťahuje na chyby vzniknuté na konštrukcii, mechanike a použitých materiáloch a nevzťahuje sa na chyby spôsobené najmä:

 

I) používaním produktu spôsobom, pre ktorý nebol určený, vyrobený a testovaný

II) bežným opotrebovaním ( "starnutím ")

III) nevhodnou manipuláciou, pádom, deformáciou nárazom

IV) neoprávneným zásahom do konštrukcie alebo mechaniky, opravami vykonávanými nezaškoleným personálom

V) nerešpektovaním „Návodu na použitie", ak bol predložený

VI) dôvodom k reklamácii taktiež nie sú mierne rozdiely v rozmeroch a farebných odtieňoch spôsobené najmä prírodným charakterom použitých materiálov

 

Dodávateľ navrhne najneskôr do piatich (5) pracovných dní riešenie reklamácie, a to buď formou opravy tovaru na mieste, opravy u výrobcu, výmenou tovaru alebo poskytnutím dodatočnej zľavy. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba zodpovedajúca druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. V prípade opravy u výrobcu v zahraničí sa lehota na odstránenie chyby stanoví dohodou oboch strán.

 

Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že dodávateľ nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Lehota je pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

 

V prípade zamietnutej reklamách dodávateľ vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Do doby preukázania zodpovednosti za chybu na strane kupujúceho sa má za to, že za chybu zodpovedá dodávateľ, ktorý je povinný vadu odstrániť. V prípade, že dodávateľ preukáže, že za chybu nezodpovedá, zaväzuje sa kupujúci uhradiť dodávateľovi oprávnené náklady spojené s jej odstraňovaním plus prirážku vo výške 20%.

 

Za situácie, kedy je reklamovaný tovar potrebné zaslať dodávateľovi, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 

Po riadnom vybavení reklamácie vyzve dodávateľ kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

 

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takého protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

 

V súlade s ustanovením § 1820 ods. 1) písm. j) Občianskeho zákonníka je kupujúci oprávnený obrátiť sa so svojou eventuálnou sťažnosťou, ktorá nebola k jeho spokojnosti vyriešená reklamačnými pracovníkmi dodávateľa, na príslušný český súd alebo na Českú obchodnú inšpekciu, prípadne na miestny príslušný živnostenský úrad podľa sídla dodávateľa.

 


Vybavenie reklamácie

 

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

 

Lehota na vybavenie reklamácie je tridsaťdňová.

 


11. Ochrana osobných údajov11.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

11.2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.12. Zasielanie obchodných oznámenie a ukladanie cookies12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.


12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať

 


13. Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Na všetky obchody uskutočnené s dodávateľom sa vzťahuje platný právny poriadok Českej republiky. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.vybavenie-gastronomie.sk, rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.